Servei de Signatura Electrònica basada en certificats digitals

Esteu accedint al portal de  VALid  que ofereix la funcionalitat de passarel·la d’eines de signatura electrònica basada en certificats digitals d’usuari final. Aquest és un servei que s’ofereix al conjunt d’aplicacions de les Administracions Públiques Catalanes com a bus d’integració amb els diferents sistemes de signatura que el Consorci AOC ofereix. És, per tant, un servei que requereix ser integrat per les aplicacions usuàries.

Una prova de la funcionalitat està disponible a la següent pàgina de  demostració .

Informació per a integradors

La informació disponible per a integradors és la següent:

Per poder fer ús d’aquest servei cal sol·licitar el "Servei VALid- Servei de signatura amb certificat" mitjançant l’enviament de  formulari, degudament emplenat i signat, a través d’EACAT, en concret a l’apartat "Tràmits", prestador "Consorci AOC", "Sol·licitud de serveis AOC", tramesa "Serveis Consorci AOC".